Đối tượng

Sinh viên đăng nhập bằng Mã sinh viên, Mật khẩu như ở trang online.buh.edu.vn. Cựu sinh viên, Phụ huynh, Thí sinh đăng nhập bằng số Điện thoại và mật khẩu đã đăng ký.
Hướng dẫn